Algemene voorwarden

Cornelis-Adriaenssens BV

Lodewijk Deweerdstraat 11

2900 Schoten

BE0456.859.409

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Art.1 : Aanvaarden van de voorwaarden :

De hiernavolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen uitgevoerd door de firma en op de tussen de firma an de klant gesloten overeenkomsten, tenzij de firma schriftelijk een afwijkende overeenkomst heeft aangevraagd.

De algemene aankoopvoorwaarden van de klant zijn slechts geldig indien ze overeenstemmen met de algemene voorwaarden van de firma of door deze schriftelijk werden aanvaard.

Art.2 : Prijzen :

De klant is strikt gehouden tot betaling van de prijs. Deze wordt vastgesteld in functie van de markt- en prijzenconjunctuur. Iedere verhoging van deze prijzenconjunctuur tussen het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst en de levering, zal aan de klant doorgerekend worden. De firma is in ieder geval gerechtigd om, in geval van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, zoals verhoging van accijnzen op de te leveren producten, verhoging van de vrachtprijzen, verhoging van de prijzen van de basisproducten, verhoging van de arbeidslonen ingevolge wettelijke bepalingen of nationale, sectoriele C.A.O.’s, wijzigingen in de valuta e.d., na het sluiten van de overeenkomst, een evenredige prijsverhoging toe te passen.

De betaling van iedere eventuele meerprijs op grond van het bepaalde in dit artikel zal dienen te geschieden gelijk met de hoofdsom.

De B.T.W. en iedere andere belasting die niet vermeld of begrepen is in de prijs alsmede de vervoer- en verpakkingskosten zijn ten laste van de klant.

Art.3 : Betaling :

Iedere factuur zal bij gebreke aan geschreven protest binnen de 8 dagen na haar verzending, door middel van een aangetekend schrijven, als aanvaard worden beschouwd.

Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd ten belope van 1% per begonnen maand te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur.

Tevens is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd vastgesteld op 15% van het factuurbedrag (met een minimum van 50 €) als vergoeding voor de schade geladen door laattijdige betaling.

Indien de klant niet tijdig betaalt, heeft de firma het recht zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, door middel van een enkele kennisgeving aan de klant, als ontbonden te beschouwen zodat de firma van alle leveringen is ontslagen, onverminderd haar recht op schadevergoeding jegens de klant.

Bij laattijdige betaling, die niet de intussen opgelopen intresten en verhogingen dekt, kan de klant de betaling die hij doet, niet toerekenen op de hoofdsom eerder dan op de rentetermijnen of de intresten, en dit overeenkomstig artikel 1254 Burgerlijk Wetboek.

De betaling die op de hoofdsom en de intresten gedaan wordt, maar waarmee de hele schuld niet is gekweten, wordt op de eerste plaats op de intresten en verhogingen toegerekend.

Uitstel van betaling kan door de firma uitdrukkelijk worden toegekend aan de klant bij een uitzonderlijke of bijzondere beslissing. In ieder geval kan een dergelijke, zelfs vernieuwde en/of herhaalde toegeving nooit geinterpreteerd worden als een van de huidige voorwaarden afwijkende gewoonte.

Art.4 : Levering en aanvaarding :

De levering geschiedt af fabriek, onverschillig wat ten aanzien van de vrachten en andere kosten is overeengekomen en wie voor de verzending zorg draagt, zodat de goederen steeds reizen voor risico van de klant.

Na het verstrijken van de uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijnen zijn de goederen steeds voor risico van de klant, ook al bevinden ze zich in de magazijnen van de firma. Verborgen gebreken of beschadigingen geven slechts tot vergoeding of vervanging aanleiding indien zij, met het oog op onderzoek door de firma, binnen de 24 hrs na levering ervan worden gemeld. Verborgen gebreken kunnen uitsIuitend tot vergoeding aanleiding geven indien de producten niet door de medecontractant zelf op enige wijze werden gemanipuleerd.

Verborgen gebreken waaromtrent Cornelis-Adriaenssens aantoont dat er in haren hoofde een "onoverwinnelijke onwetendheid“ bestaat, geven nooit aanleiding tot vrijwaring. De eventuele vergoeding voor verborgen gebreken zal de prijs zijn van de geleverde producten niet overschrijden. De eventuele gebreken en/of beschadigingen moeten geïllustreerd worden met foto van de originele verpakking en origineel etiket met vermelde THT van het product.

Cornelis- Adriaenssens conformeert zich tevens met de wet "productaansprakelijkheid“ met dien verstande dat zij nooit aansprakelijk is indien de schade die wordt veroorzaakt niet alleen te wijten is aan een gebrek in het product, maar ook door een fout of nalatigheid van de medecontractant of de persoon voor wie de medacontractant verantwoordelijk is.

Art 5 : Verbreking

Elke eenzijdige verbreking door de klant van een bestelling geeft aanleiding tot een forfaitaire vergoeding ten belope van 30% van de bestelling (bedrag incl.BTW), onverminderd het recht van Cornelis-Adriaenssens om desgevallend een grotere schade/winstderving te bewijzen en in elk geval een minimum van 500€ te vorderen. Cornelis-Adriaenssens heeft het recht om elke overeenkomst met de klant ten allen tijde en met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoedingte ontbinden in volgende gevallen :

- Indien de klant in gebreke blijft om zelfs maar één vervallen factuur te betalen.

- Bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de klant.

- Indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant.

Art 6 :

Cornelis-Adriaenssens is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens haar klant ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering door Cornelis-Adriaenssens van haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk, al dan niet, tijdelijk verhinderd wordt door omstandigheden buiten haar wil om, zelfs al waren die omstandigheden ttv de bestelling voorzienbaar. Zonder exhaustiviteit na te streven worden alleszins als overmacht beschouwd : uitputting van de voorraad, vertragingen of uitblijven van leveringen door leveranciers, tenietgaan van de goederen door ongeval, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim bij het personeel, elektrische- IT-teIecommunicatiestoornisscn, beslissingen of interventies van overheidswege, fouten of vertragingen te wijten aan derden.

Indien de overmachtssituatie langer dan 4 weken zou duren, is de klant gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van een rechter te ontbinden, zonder dat Cornelis-Adriaenssens tot betaling van enige vergoeding kan worden gehouden.

Art 7 :

In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd om van het geschil kennis te nemen dan wel het vredegerecht van het 5e kanton te Antwerpen.

Webshop powered by Marcando